Voorwaarden

Van Acht-Campers

Algemene voorwaarden en contract

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan evenals van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.
 2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
 4. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

Artikel 2 - Offerte, huurprijs, kosten, borgsom

 1. Een offerte door Van Acht Campers is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.
 2. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs en waarborgsom(men).
 3. De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde camper. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
 4. Binnen 14 dagen na terugkomst zal de borgsom worden gerestitueerd, tenzij is gebleken dat er sprake is van vernieling, vermissing of enige schade aan de camper die is ontstaan ten tijde van uw huurperiode.
 5. 40% van de huur dient te worden voldaan na het tekenen van het contract. Voor onze campers bedraagt de borgsom € 1000,- bij aanvang, met een eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis.
 6. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden.
 7. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
 8. In de huurprijs is 1750 kilometer vrij per week (250 km per dag). Meer kilometers kosten € 0.20 per extra kilometer. Bij het huren vanaf drie weken is het aantal kilometers onbeperkt.
 9. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op de PTO- en koelmotor-bedrijfsurenteller.
 10. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 3 - Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst.

 1. Tot uitvoering van een opdracht is Van Acht Campers eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door Van Acht Campers is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan Van Acht Campers heeft voldaan.
 2. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan Van Acht Campers terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door Van Acht Campers is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.
 3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
 4. Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij Van Acht Campers weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van Van Acht Campers, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van €175,- per dag. Onverminderd de eventuele door Van Acht Campers verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
 5. Van Acht Campers is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te bindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen.
 • Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
 • Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van de huurder.
 • Bij vestiging in het buitenland van de huurder
 • Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper
 • Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.
 • Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Artikel 4 - Annulering

 1. Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post. Tot voor 4 weken voor de ingangsdatum bedragen de kosten 50% van de huursom met een minimum van €500,-. Bij annuleringen later dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.

Artikel 5 -  Aflevering en terugbezorgen

 1. Indien Van Acht Campers niet in staat zal zijn de camper aan de huurder ter beschikking te stellen, heeft Van Acht Campers het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart Van Acht Campers voor alle aanspraken of schadevergoeding.
 2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid 1. zal Van Acht Campers de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren.
 3. Bij terug bezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (m.u.v. defecten) zijn voor rekening van de huurder, tenzij een van de verzekeringen deze kosten dekt.
 4. Voor vertrek inspecteren Van Acht Campers en huurder gezamenlijk de camper, zowel aan de binnen- als buitenzijde.
 5. De camper wordt door Van Acht Campers afgeleverd met een volle brandstoftank, volle watertank, lege afvalwatertank en vanbinnen en vanbuiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de camper terug te bezorgen met volle brandstoftank, geleegde afvalwatertank en de wc-cassette dient gereinigd te zijn. Tevens dient de binnen en buitenzijde goed gereinigd te zijn. Bij het in gebreke blijven op bovenstaande punten worden kosten in rekening gebracht.
 • Binnenruimte niet gereinigd                                                € 150,00
 • Buitenzijde niet gereinigd                                                     € 50,00
 • Toilettank niet schoon en/of geledigd                                € 90,00
 •  Hardnekkige vlekken in bekleding                                      € 90,00

Artikel 6 - Instructies voor de huurder

 1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.
 2. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
 • hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 1. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 2. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan   € 15.000,-, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over: verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring; het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; defect raken van het voertuig; vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan; beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
 4. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 7 - Verplichtingen verhuurder

 1. De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.
 3. Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland. 
 4. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
 5. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het voertuig op een andere vestiging.

Artikel 8 - Gebruik van de gehuurde camper

 1. Alleen de in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de camper besturen.
 2. Bestuurders moeten minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig en voor het besturen van het betreffende type camper voorgeschreven rijbewijs.
 3. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst ten allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.
 4. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
 5. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 6. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.
 7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
 8. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.
 9. Het is huurder niet toegestaan in het voertuig te roken.
 10. Huisdieren zijn niet toegestaan in de camper. 
 11. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 12. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 13. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 14. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

Artikel 9 - Onderhoud, reparatie, overige kosten.

 1. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door Van Acht Campers uitgevoerd. Van Acht Campers zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf.
 2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, ruitbreuk, boetes etc.
 3. Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van €125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van Van Acht Campers worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van Van Acht Campers.
 4. Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met Van Acht Campers. Wanneer de kosten van een door Van Acht Campers goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt Van Acht Campers zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
 5. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s met Van Acht Campers.
 6. De door de huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van Van Acht Campers elders uitgevoerde reparaties worden door Van Acht Campers tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.
 7. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

Artikel 10 - Schade aan de gehuurde camper

 1. Bij elke schade door een ongeval, verlies, in beslagname of beschadiging, waaronder storm en hagelschade, van de camper en inventaris en toebehoren is huurder verplicht om zo spoedig mogelijk nadat huurder van de schade op de hoogte is de verhuurder in kennis te stellen. Ook indien het alleen een schade van een tegenpartij betreft.
 2. De huurder dient alle aanwijzingen ter zake van Van Acht Campers onmiddellijk en volledig uit te voeren.
 3. De huurder is verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel een proces-verbaal te laten opmaken en dit   Van Acht Campers uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
 4. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen en foto’s te maken van de situatie. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van Van Acht Campers.
 5. De huurder is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de verhuurder of de door verhuurder ingeschakelde derde op te volgen.
 6. De huurder dient bij inlevering van de camper alle gebeurtenissen te melden waarvoor hij aansprakelijk wordt of kan worden gesteld door een tegenpartij en daarvoor altijd een Europees schadeformulier in te vullen.
 7. De huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de camper zoals omschreven in Artikel 7:1.
 8. Van Acht Campers garandeert dat de camper op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.

Artikel 11 – WA-verzekering

Van Acht Campers verklaart, dat er ten behoeve van de auto een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.

Voor rekening van huurder, die Van Acht Campers ter zake vrijwaren, blijft evenwel:

 1. Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.
 2. Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.

Artikel 12 -  Cascodekking

 1. Van Acht Campers verklaart dat de auto tegen cascoschades is verzekerd.
 2. Voor rekening van huurder blijft te allen tijde:
 • Een eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis per camper, tenzij de schade verhaald kan worden op een tegenpartij.
 • Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen, of enig bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worden geacht de auto naar behoren te besturen.
 • Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder.
 • Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het desbetreffende type auto voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.

Artikel 13 - Schade van de huurder

 1. Van Acht Campers is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde auto, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van Van Acht Campers, in welk geval de aansprakelijkheid van Van Acht Campers is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs.
 2. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is Van Acht Campers nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. Van Acht Campers zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:
 • Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
 • Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.
 • Beëindiging van de huurovereenkomst door Van Acht Campers op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
 1. Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.
 2. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken meer bedraagt dan € 15.000,-.
 4. Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.
 5. Het bepaalde in Huurder vrijwaart Van Acht Campers onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
 6. Indien Van Acht Campers ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van Van Acht Campers die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan Van Acht Campers voldoen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid van de huurder

 1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is de huurder aansprakelijk voor de daardoor voor Van Acht Campers reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. De huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.
 2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. De huurder zal, zonder enige reserve de door Van Acht Campers geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Van Acht Campers deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan Van Acht Campers recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
 4. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die Van Acht Campers voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

Artikel 15 – Bekeuringen en Tolheffingen

Gaat u met de camper naar Noorwegen, dan is het volgende voor u van belangop een aantal wegen in Noorwegen wordt tol geheven, betalen kan vaak alleen automatisch via uw creditkaart. Door dit vooraf te regelen, voorkomt u extra kosten. Het is daarom belangrijk dat u zich voor vertrek registreert bij Visitors Payments.

Er wordt o.a. tol geheven op de volgende wegen:Tolring Oslo/ Oslofjordtunnel/ Rv551 Folgefonntunnel/ Rv2 Klofta/ Nybakk / FV110 Raufoss / Gjovik / Tolring Kristiansand / Tolring Bergen / Tolring Stavanger / Tolring Tonsberg / E6 TrondheimStordal / E6 Gardemoen-Moelv / Rv5 Fjaerland- Sogndal

Indien u met een bij ons gehuurde camper een overtreding heeft begaan, ontvangen wij hiervoor een bekeuring. Deze betalen wij eerst zelf aan de betreffende instantie, om binnen de gestelde betalingstermijn te blijven. Daarna ontvangt u van ons een factuur met een kopie van de bekeuring. U bent te allen tijde verplicht deze bekeuring aan ons terug te betalen.

Huurder verklaart kennis genomen te hebben van bovengenoemde voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Graag op iedere pagina een paraaf plaatsen.