Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten en acceptaties ervan evenals van de tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebruikt. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
 4. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

 

Artikel 2 - Offerte, huurprijs, kosten, borgsom 

 1. Een offerte door Van Acht Campers is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.
 2. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs en waarborgsom(men).
 3. De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde camper. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
 4. Binnen 14 dagen na terug komst zal de borgsom worden  gerestitueerd, tenzij is gebleken dat er sprake is van vernieling, vermissing of enige schade aan de camper die is ontstaan ten tijde van uw huurperiode.
 5. De helft van de huur dient te worden voldaan na tekenen van het contract. Voor onze campers bedraagt de borgsom €1000,-bij aanvang, meteen  eigen risico van €1000,-per gebeurtenis.
 6. In de huurprijs is 1750 kilometer vrij per week (250 km per dag). Meer kilometers kosten € 0.20 per extra kilometer. Bij het huren vanaf drie weken is het aantal kilometers onbeperkt. 

 

Artikel 3 - Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst. 

 1. Tot uitvoering van een opdracht is Van Acht Campers eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door Van Acht Campers is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan Van Acht Campers heeft voldaan.
 2. Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post. Tot voor 4 weken voor de ingangsdatum bedragen de kosten 50% van de huursom met een minimum van €500,-. Bij annuleringen later dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode is de  volledige huursom verschuldigd.
 3. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan Van Acht Campers terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door Van Acht Campers is  toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden. 
 4. Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij Van Acht Campers weer is ingeleverd hierdoor ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van Van Acht Campers, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van €175,- per dag. Onverminderd de eventuele door Van Acht Campers verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
 5. Van Acht Campers is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen.

A. Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.

B. Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.

C. Bij vestiging in het buitenland van de huurder.

D. Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.

E. Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

F. Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

 

Artikel 4 -  Aflevering en terugbezorging. 

 1. Indien Van Acht Campers niet in staat zal zijn de camper aan de huurder ter beschikking te stellen, heeft Van Acht Campers het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart Van Acht Campers voor alle aanspraken of schadevergoeding.
 2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid 1. zal Van Acht Campers de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom te restitueren.
 3. Bij terug bezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (m.u.v. defecten) zijn voor rekening van huurder, tenzij een van de verzekeringen deze kosten dekt.  
 4. Voor vertrek en bij het inleveren inspecteert Van Acht Campers en huurder gezamenlijk de camper, zowel aan binnen- als buitenzijde. 
 5. De camper wordt door Van Acht Campers afgeleverd met een volle brandstoftank, volle watertank, lege afvalwatertank en vanbinnen en vanbuiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de camper terug te bezorgen met volle brandstoftank, geleegde afvalwatertank en de wc-cassette dient gereinigd te zijn. Tevens dient de binnen en buitenzijde goed gereinigd te zijn. Bij het in gebreke blijven op boven staande punten worden  kosten in rekening gebracht. Zie hieronder de bedragen voor het niet reinigen voor terugbezorging:
 • Buitenzijde niet gereinigd € 50,00
 • Binnenruimte niet gereinigd € 150,00
 • Toilettank niet geledigd en/of niet schoon € 90,00
 • Hardnekkige vlekken in bekleding € 90,00

 

Artikel 5 - Gebruik van de gehuurde camper 

 1. Alleen de  in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de camper besturen. Bestuurders moeten minimaal 25 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig en voor het besturen van het betreffende type camper voorgeschreven rijbewijs.
 2. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.
 3. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructie boek alsmede volgens de aanwijzingen, zoals die door Van Acht Campers worden gegeven. Met name zal hij geregeld de banden spanning, het olie- en koelvloeistof peil controleren en zo nodig op peil brengen.
 4. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de huurovereenkomst en groene kaart vermelde landen.
 5. Huurder dient ervoor te zorgen dat de auto uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de auto op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur  en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de auto te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
 6. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.
 7. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper. 
 8. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen ter verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van Van Acht Campers kunnen worden geschaad.
 9. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van Van Acht Campers.
 10. Het is verboden in de gehele camper te roken.

 

Artikel 6 - Onderhoud, reparatie, overige kosten

 1. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door Van Acht Campers uitgevoerd. Van Acht Campers zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf. 
 2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, ruitbreuk, boetes etc.
 3. Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van €125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van Van Acht Campers worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van Van Acht Campers. 
 4. De huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met Van Acht Campers of ANWB. Wanneer de kosten van een door Van Acht Campers goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt Van Acht Campers zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland. 
 5. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s met Van Acht Autoschade. 
 6. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van Van Acht Campers elders uitgevoerde reparaties worden door Van Acht Campers tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed. 
 7. Vergoeding is uitgesloten indien de huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

 

Artikel 7 - Schade aan de gehuurde camper

 1. Bij elke schade door een ongeval, verlies, in beslag name of beschadiging, waaronder storm en hagelschade, van de Camper en inventaris en toebehoren is huurder verplicht om zo spoedig mogelijk nadat huurder van de schade op de hoogte is de verhuurder in kennis te stellen. Ook indien het alleen een schade van een tegenpartij betreft.
 2. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van Van Acht Campers onmiddellijk en volledig uit te voeren.
 3. Huurderverplichtzich van hetvoorval de plaatselijkeautoriteiten een rapportdan wel proces-verbaalte laten opmaken en dit Van Acht Campers uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
 4. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen eneventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van Van Acht Campers.
 1. De huurder is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de verhuurder of de door verhuurder ingeschakelde derde op te volgen.
 2. De huurder dient bij inlevering van de camper alle gebeurtenissen te melden waarvoor hij aansprakelijk wordt of kan worden gesteld door een tegenpartij en daarvoor altijd een Europees schadeformulier in te vullen.
 3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de camper zoals omschreven in Artikel 7:1.
 4. Van Acht Campers garandeert dat de auto op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.

 

Artikel 8 – WA-verzekering

Van Acht Campers verklaart, dat er ten behoeve van de auto een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die Van Acht Campers ter zake vrijwaren, blijft evenwel:

 1. Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.
 2. Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.

 

Artikel 9 -  Cascodekking 

 1.  Van Acht Campers verklaart dat de auto tegen cascoschades is verzekerd.
 2.  Voor rekening van huurder blijft te allen tijde:

A. Een eigen risico van€1000,-  per gebeurtenis per camper, tenzij de schade verhaald kan worden op een  tegenpartij.

B. Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

C. Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen, of enig bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet in staat moet wordengeacht de auto naar behoren te besturen.

D. Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder.

E. Schade ontstaan door noodweer zoals een zware storm of hagelschade. 

F. Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het desbetreffende type auto voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.

 

Artikel 10 - Schade van de huurder 

 1. Van Acht Campers is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke openigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde auto, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van Van Acht Campers, in welk geval de aansprakelijkheid van Van Acht Campers is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is Van Acht Campers nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. Van Acht Campers zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

A. Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.

B. Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de auto dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

C. Beëindiging van de huurovereenkomst door Van Acht Campers op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

D. Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huur periode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.

   2.  De huurder vrijwaart Van Acht Campers onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

   3. Indien Van Acht Campers ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste   vordering en naar de opgave van Van Acht Campers die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan Van Acht Campers voldoen.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de huurder 

 1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is de huurder aansprakelijk voor de daardoor voor Van Acht Campers reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade.
 2. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.
 3. Huurder zal, zonder enige reserve de door Van Acht Campers geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Van Acht Campers deze kosten en schaden bij huurder heeft  gevorderd, bij gebreke waarvan Van Acht Campers recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
 4. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die Van Acht Campers voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

 

Artikel 12 – Bekeuringen en Tolheffingen 

 1. Gaat u met de camper naar Noorwegen, dan is het volgende voor u van belang: op een aantal wegen in Noorwegen wordt tol geheven, betalen kan vaak alleen automatisch via uw creditkaart. Door dit vooraf te regelen, voorkomt u extra kosten. Het is daarom belangrijk dat u zich voorvertrek registreert bij “VisitorsPayments”. 
 2. In die nu meteen bij ons gehuurde camper een overtreding heeft begaan, ontvangen wij hiervoor een bekeuring. Deze betalen wij eerst zelf aan  de betreffende instantie, om binnen de gestelde betalingstermijn te blijven. Daarna ontvangt u van ons een factuur meteen kopie van de bekeuring. U bent ten allen tijde verplicht deze bekeuring aan ons terug te betalen.